Framtid utan miljöproblem

 Framtid utan miljöproblem...??

På alla nivåer - från ungdomsförbund och intressesammanslutningar, kommuner och landsting, upp till nationell nivå, och sen vidare i alltmera omfattande multinationella sammanhang, diskuterar alltfler forskare och politiker i alla läger miljöproblemen.      Väsentligen diskuteras principer, överenskommelser, regelverk och målsättningar.

Accelererande, ambitiösa  bländverk som inte konkret löser ett enda av de hotande problem som redan har tagit över en stor del av vår tillvaro och som allvarligt hotar vår framtid.  Bakom dessa horder av talande, möteshållande politiker, finner vi sen skaror av vetenskapsmän, forskare och tekniker som beskäftigt levererar förslag efter förslag till lösningar på det globala elände vi själva har skapat. Ett av de mera "geniala" förslagen är att stoppa undan koldioxiden i djupa fickor under jord eller under vattenytan. Där, vid de höga trycken, blir koldioxiden fast och skapar inga olägenheter. Då är vi av med den!  Noteras bör i sammanhanget att Svante Arrhenius ( Nobelpriset i Kemi 1903) redan 1896 såg faran i ökande koldioxidutsläpp och varnade för detta!

Men vi fortsätter i stort sett som vanligt,  och detta har naturligtvis de kol- och olje- producerande länderna ett absolut intresse av.      Förnyelsebara bränslen/energikällor har dock blivit ett honnörsord i tiden och vi har med liv och lust introducerat rapsoljediesel  (RME; rapsolje-metylester) och E 85 ( etanol med 15% bensin inblandat ), som drivmedel för fordon med förbränningsmotorer. Dessutom palmolja, biogas och vätgas....   Tanken bakom "förnyelsebarheten" är att koldioxiden som bildas vid förbränningen skall återgå till grödorna - raps, säd sockerrör etc,  genom fotosyntesen, och därmed skapa en rundgång som inte ökar koldioxidhalten i atmosfären.  Ett resonemang som är värt all respekt och aktning, men som ju inte klarar av ens de enklaste kvantitetskalkyler!!

Världens jordbruk klarar nämligen inte av att leverera de mängder av energiråvara som efterfrågas /kommer att efterfrågas. I stora länder som Kina och Indien ökar industriali-seringen med hög hastighet - välståndet stiger, alltfler vill ha bil och annat av "livets goda". Världens befolkning ökar dessutom, totalt sett,  och efterfrågan på livsmedel har kommit i fokus. Nyligen har någon publicerat det tankeväckande - och troligen realistiska - påståendet, att världens produktion av livsmedel måste fördubblas senast inom något tiotal år. Att världens jordbruk skulle kunna klara av  denna fördubbling, och samtidigt  producera råvaror till förnyelsebara bränslen, att ersätta dagens fossila bränslen, är en total omöjlighet - det går inte ! Inte ens om vi skövlar resten av jordens regnskogar,  för att ge plats för odlingsbar mark,  är detta möjligt !!  Inte ens om vi konstbevattnar världens alla öknar.....

Man vill ju gärna tro att politikerna ser problemen i all dess vidd, och begriper att inga av dagens åtgärder - inklusive de skrattretande "utsläppsrätterna" - är ens tillnärmelsevis tillräckliga för att lösa våra självförvållade problem.  Men det verkar tyvärr  inte så.....

Och ändå är dagens elände bara en liten början på vad som är på väg.  Metangas är en växthusgas som är ca 20 gånger "starkare" än koldioxid och svarar idag för ca 30% av alla drivhusgasutsläpp.. Den bildas bl a vid djurhållning som  idag svarar för ca 40% av de globala metanutsläppen. Dessa  kommer att öka i takt med ökande livsmedelsproduktion !!  Och driver på växthuseffekten. Kraftfullt !! Områden med permafrost,  som ex vis de stora tundrorna i norr, binder enorma mängder metangas. Vid stigande temperatur kommer alltmera metangas att friges härifrån,  och vi får ännu ett accelererande förlopp.  Vattenånga är likaså en kraftfull växthusgas och dess andel i atmosfären ökar ständigt efterhand som jordens temperatur stiger och alltmera vatten avdunstar från hav och sjöar.  Men det finns ännu värre växthusgaser... En av många kväveoxider, nämligen dikväveoxid,    ibland kallad kväveoxidul,  bildas i marken som en följd av kvävegödslingen, men också av djurens urin och avföring. Dikväveoxid är en ca 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid ! Djurhållning och köttindustri svarar för mer än 60% av de globala dikväveoxidutsläppen !!

Så man skulle tycka att problemen med koldioxiden är tämligen triviala i jämförelse...men så är inte fallet. Koldioxiden är ännu det största problemet och mänskligheten producerar i rask takt alltmer av den varan. Räddningen är knappast det faktum att de fossila bränslena - olja, kol och gas är ändliga, rentav sinande och den bortre parentesen nalkas.  Då står vi inför nya problem. Vi behöver nämligen stora (och ökande ) mängder lättillgänglig, och lätt hanterbar energi av det slag som de fossila bränslena erbjuder - till uppvärmning, som drivmedel, till våra industrier....... Och helst anpassningsbar till existerande distributionsmönster och infrastruktur.

Allt detta löser vi genom att göra koldioxiden till en förnyelsebar energikälla. Genom att spjälka den till kol och syrgas, får vi kol till uppvärmning och industriella behov, vi får kol för drivning av modifierade förbränningsmotorer  osv. Det åtgår förvisso mycket energi att genomföra denna spjälkning, men energi i form av sol och vind har vi ju kostnadsfritt obegränsade mängder av, låt vara med lokala variationer. Tekniken måste vi lära oss, men snabbt !!

Följdverkningarna är enbart positiva. När vi tar bort koldioxidens inverkan på drivhus-effekten kan vi koncentrera oss på att lösa problemen med metangas och dikväveoxid. Världens jordbruk kan helt inriktas på livsmedelsproduktion. Vi kan sluta skövla regn-skogarna.  När drivhusgasernas skadliga effekt efterhand minskar, för att slutligen försvinna, kan ismassorna i arktiska områden återgå till sin naturliga utsträckning. Eventuella resterande oljetillgångar kan reserveras som råvaror till kemisk industri. Med ett världs-omspännande nät av många tusen spjälkningsreaktorer, tillsammans med vattenkraft, vindkraft och gärna också kärnkraft, får vi ett framtidssamhälle med i stort sett obegränsad energitillgång och utan drivhusproblemens och klimatförändringarnas alla eländen.

Utöver allt detta goda har vi nu en unik möjlighet att få Sverige ännu mera synligt på världskartan.  Vi har mer än tillräckligt av forskare, vetenskapsmän och tekniker för att utveckla effektiva spjälkningsreaktorer, vi har mängder av industriell spetskompetens bl a hos Volvo och SAAB, för att producera sådana reaktorer - soldrivna för de regioner i världen där solen flödar, vinddrivna för t ex nordligare regioner. Och - inte minst viktigt - här kan skapas mängder av bestående arbetstillfällen !

"Vi måste lära oss ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapade med det gamla sättet att tänka"     Albert Einstein

Bjärred i december 2008    Cliff Engdahl  CTH 1965


Gör Du affärer på Blocket ?

Hej, jag har tidigare sålt en del saker på Blocket, men nu börjar jag bli fundersam. Försökte lägga in min gamla fax
i går (den står ju bara och samlar damm) och tänkte begära låga 200:- för den. Då ville Blocket ha 90:- i annons-
kostnad...... dvs 45%. Jag undrade då om detta kunde vara rätt, och fick följande svar:
"Kategorierna har olika priser, beroende på ett snittvärde av produkterna som annonseras ut i de olika kategorierna,
som räknats ut under en längre period innan priserna sattes" (sic !)   För mig verkar detta vara skitsnack och den rätta
benämningen på denna prissättning tycker jag är ocker.

Snikna banker

Hej,får Du anständiga räntor av Din bank ?? Eller är Du ett av många offer för en monumental snikenhet ?

Hörde just på radion att några banker ( sänkt sina bolåneräntor !! Ja, fattas bara !!  Här har Riksbanken sänkt

styrräntan i ett par omgångar i den uttalade avsikten att få ner räntenivåerna. Men istället har bankerna fortsatt
att roffa åt sig våra surt förvärvade slantar genom att hålla bolåneräntorna skyhöga. Fy f-n


Kardemumma bluffen

Gillar du kanelbullar ?? Det gör jag, men jag är mer förtjust i kardemumma än i kanel.
Tanken på en doftande, välsmakande kardemummaskorpa gör mig lyrisk ( ochlättlurad ).
Så fort jag ser en förpackning med det magiska ordet påtryckt, så köper jag den.
T ex Pågens säljer en produkt som kallas "kardemummaskorpor". Haha !!! Jag tror inte att
de finaste, mest sofistikerade kemiska analysmetoder finner ens ett spår av kardemumma
i dom.  Och det finns många fler sådana exempel på butikshyllorna !! Vad f-n håller dom på med??
Är kardemumma så dyr att man bara

RSS 2.0